00

CV TEENUSTE KASUTUSTINGIMUSED REGISTREERITUD TÖÖANDJATELE

1              Üldsätted

1.1          Kasutustingimused moodustavad Alma Career Estonia ja Kliendi vahel õiguslikult siduva lepingu  seoses Teenuste kasutamise ja nendega seotud isikuandmete töötlemisega. Konto avamisega kinnitab Klient, et nõustub täielikult siin sätestatud tingimustega. Kui Klient Kasutustingimustega ei nõustu, ei ole tal õigust Teenuseid kasutada.

2              TERMINID

2.1          Alma Career Estonia – Alma Career Estonia OÜ (registrikood 10166144, registrijärgne asukoht Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn, Eesti Vabariik).

2.2          Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes Teenuseid tellib.

2.3          Pooled – Alma Career Estonia ja Klient.

2.4          Veebisait – tööotsijate ja tööandjate vahendamisega seotud Teenuste osutamiseks loodud veebisait aadressil www.cv.ee, mida haldab Alma Career Estonia. Veebisaidil on tööpakkumised, tööotsimise kuulutused, CV-d ja muud tööhõivega seotud andmed.

2.5          Andmebaas – Alma Career Estonia andmebaas, mis asub Veebisaidil.

2.6          Isikuandmete kaitse üldmäärus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. Kui siinsetes Kasutustingimustesei ole sõnaselgelt öeldud teisiti, on kõigil terminitel sama tähendus nagu isikuandmete kaitse üldmääruses.

2.7          Juurdepääsuandmed – Andmebaasile juurde pääsemiseks vajalikud kasutajanimi ja salasõna, mille Alma Career Estonia Kliendile edastab.

2.8          Kasutustingimused – Alma Career Estonia Andmebaasi kasutamise tingimused registreeritud tööandjatele.

2.9          Kuulutus – Kliendi tööpakkumiskuulutus, mis avaldatakse Andmebaasis.

2.10        Teenused – veebisaidil jaotise „Tööandja” alajaotises „Osta teenuseid” kirjeldatud tööandjale mõeldud teenused, sealhulgas Reklaamiteenus ja Andmebaasiteenus, mida Alma Career Estonia Kliendile osutab ja mille eest Klient tasub Alma Career Estoniale samas alajaotises toodud tasumäärade kohaselt.

2.11        Reklaamiteenus – Teenus, mida Alma Career Estonia Kliendile osutab ja mis võimaldab Kliendil avaldada Kuulutusi vabade töökohtade kohta, kasutades platvormina Veebisaiti. Tööotsijate avaldused edastatakse Kliendile, st need kas i) laekuvad Alma Career Estoniale, Alma Career Estonia salvestab need ja saadab Kliendile edasi või ii) saadetakse otse Kliendile. Reklaamiteenus võib olla osa muudest Alma Career Estonia osutatavatest teenustest.

2.12        Andmebaasiteenus – Teenus, mida Alma Career Estonia Kliendile osutab ja mille raames saab Klient juurdepääsu Andmebaasile, mis sisaldab kõigi aktiivsete tööotsijate CV-sid (Alma Career Estonia määratleb tööotsija seisundit ettevõttesiseste põhimõtete ja asjaomase tööotsijaga sõlmitud õigussuhte alusel). Andmebaasiteenus võib olla osa muudest Alma Career Estonia osutatavatest teenustest.

3              KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES TEENUSTEGA

3.1          Kui Klient on tellitud teenuste eest tasunud või kui Alma Career Estonia on otsustanud osutada Kliendile Teenuseid krediidi põhimõttel, saadab Alma Career Estonia talle e-kirjaga Andmebaasile juurdepääsemisega seotud andmed ja Juurdepääsuandmed ning tagab talle seega võimaluse kasutada Teenuseid kirjelduses märgitud perioodi jooksul.

3.2          Kliendil on õigus Juurdepääsuandmeid avalikustada üksnes volitatud kontaktisikutele tellitud Teenuste kasutamise eesmärgil, näiteks oma töötajatele, kelle kaudu Klient Teenuseid kasutab.

3.3          Klient vastutab selle eest, et tema Juurdepääsuandmetele ei saa ligi ükski kolmas isik. Kui Kliendil on alust kahtlustada, et Juurdepääsuandmed on saanud teatavaks kolmandatele isikutele, peab ta Alma Career Estonia sellest viivitamata e-posti teel teavitama. Sellisel juhul tühistab Alma Career Estonia Kliendi Juurdepääsuandmed ja annab talle uued Juurdepääsuandmed. Need andmed saadetakse Kliendile kirjalikult e-posti aadressil, mille Klient andis registreerimisel, või edastatakse muul Kliendiga e-posti teel kokkulepitud viisil.

3.4          Kui Kliendi kontaktisik muutub, peab Klient sellest Alma Career Estonia kolme tööpäeva jooksul e-posti teel teavitama ning märkima sealjuures kuupäeva, millest alates ei ole senisel kontaktisikul volitust Kliendi nimel Andmebaasiteenust kasutada, uue kontaktisiku nime, kuupäeva, millest alates antakse uuele kontaktisikule volitus Kliendi nimel Andmebaasiteenust kasutada, ning  e-posti aadressi ja telefoninumbri. Pärast Kliendilt vastavasisulise teate saamist sulgeb Alma Career Estonia Kliendi nimetatud päeval senised Juurdepääsuandmed ja edastab Kliendi uue kontaktisiku e-posti aadressile uued Juurdepääsuandmed.

3.5          Klient kasutab Andmebaasiteenuse kaudu saadud teavet üksnes enda tarbeks töötajate leidmise eesmärgil ega tohi seda osaliselt ega täielikult Alma Career Estonia kirjaliku loata kolmandatele isikutele edastada. Erandkorras on personaliotsingufirmadel lubatud töövahendusteenuse pakkumise eesmärgil edastada teavet oma lepingulistele klientidele. Personaliotsingufirmad peavad tagama, et nende Kliendid kasutavad tööotsijate andmeid ainult Kasutustingimustes toodud eesmärkidel ja ulatuses, ning on kohustatud tööotsijate isikuandmete kaitseks rakendama samaväärseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, nagu on Kasutustingimustes ette nähtud.

3.6          Klient ei tohi Andmebaasi ja/või Veebisaiti täielikult või osaliselt kopeerida või kahjustada ega selle tööd häirida, sealhulgas mistahes arvutiprogrammide (rakenduste, skriptide, käsurealiidese kaudu tehtavate päringute vms) abil.

3.7          Reklaamiteenuse kasutamisel võib Klient ühe Kuulutusega avaldada vaid ühe tööpakkumise. Kuulutus peab vastama õigusaktides sätestatud nõuetele ning sisaldama täpset ja usaldusväärset teavet, mis vastab ühiskonnas omaks võetud eetika- ja moraalinormidele. Klient vastutab Kuulutuse sisu eest.

3.8          Kuulutus tohib sisaldada ainult Kliendi kontaktandmeid. Kolmandate isikute kontaktandmete kuulutusse lisamine on lubatud ainult eelneval e-posti teel või kirjalikult sõlmitud kokkuleppel Alma Career Estoniaga.

3.9          Kuulutus võib reeglina sisaldada tööandja e-posti aadressi. Alma Career Estonial on õigus keelduda  Kliendi e-posti aadressi avaldamisest või keelata juba avaldatud e-posti aadressi avaldamine ning nõuda kandideerimist ainult Alma Career Estonia süsteemi kaudu.

3.10        Klient volitab Alma Career Estonia kontrollima Kuulutuste ja neis sisalduva info avaldamist teabekanalites, mis ei ole Kliendi kontrolli all. Selles punktis märgitud Alma Career Estonia volitused ei piira Kliendi õigusi, st Klient võib iseseisvalt või esindajate kaudu avaldada Kuulutusi ja neis sisalduvat infot ka teistes teabekanalites. Kuulutuste ja neis sisalduva teabe ebaseadusliku kopeerimise, avaldamise või muul moel volitamata isikutele kättesaadavaks muutmise korral sellistes teabekanalites, mida ei halda Alma Career Estonia ega tema äripartnerid, volitab Klient Alma Career Estonia võtma kõiki seaduslikke meetmeid Andmebaasis sisalduva teabe ebaseadusliku kasutamise ja avaldamise lõpetamiseks.

3.11        Kliendil on õigus tellida igal ajal lisateenuseid, sealhulgas pikendada Andmebaasile juurdepääsemise perioodi ja/või suurendada Kuulutuste arvu.

4              Alma Career Estonia ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1          Alma Career Estonia kohustub tagama Kliendi valitud Teenuste osutamise nende Teenuste kirjelduses toodud tingimuste kohaselt pärast tasu laekumist Kliendilt.

4.2          Teenuste kasutamiseks saadab Alma Career Estonia Kliendile Andmebaasis registreeritud e-posti aadressil teate Andmebaasile juurdepääsu aktiveerimisest, mille abil saab Klient endale Juurdepääsuandmed.

4.3          Alma Career Estonia tagab Andmebaasi katkematu töö ja sinna sisestatud teabe kättesaadavuse internetis ööpäev läbi. Kui juurdepääs Andmebaasile on häiritud Alma Career Estonia (sealhulgas selle töötajate, töövõtjate ja/või alltöövõtjate) tegevuse või tegevusetuse tõttu, pikendab Alma Career Estonia Kliendi taotluse peale Teenuse kasutamise aega selle perioodi võrra, mille jooksul Teenuste kasutamine oli häiritud. Kui Alma Career Estonia teab ette, et Teenuste kasutamine võib olla häiritud, hoiatatakse sellest aegsasti Kliendi kontaktisikut.

4.4          Alma Career Estonial on õigus nõuda Kliendilt Andmebaasi sisestatud Kuulutuse maha võtmist, kui see sisaldab teavet, mis on vastuolus Kasutustingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Kui Klient ei tee Kuulutusse nõutud parandusi kahe tööpäeva jooksul, on Alma Career Estonial õigus Kuulutus Andmebaasist eemaldada. Alma Career Estonia ei vastuta sellise eemaldamisega Kliendile tekitatud kahju eest. Samuti on Alma Career Estonial õigus eemaldada Kuulutused, mis ei ole tööpakkumiskuulutused, ning tööpakkumiskuulutused, mis ei ole kooskõlas kohalduva õiguse ja moraalinormidega või on ilmselgelt seotud inimõiguste rikkumiseni viiva tegevusega (inimkaubandus, orjastamine jms).

4.5          Alma Career Estonial on õigus muuta Andmebaasi toimimiskorda ja menüü struktuuri Klienti ette teavitamata.

4.6          Kõik Andmebaasi õigused kuuluvad Alma Career Estoniale. Klient võib Andmebaasis sisalduvaid andmeid kasutada vaid Kliendi tellitud Teenuse kasutamise eesmärgil Teenuse kirjelduses näidatud ulatuses. Kliendil ei teki Andmebaasi kasutamisel mistahes viisil (mh Teenuse kasutamise eesmärgil) autoriõigusi Andmebaasi toimimiseks vajalikule tarkvarale.

4.7          Alma Career Estonial on õigus Kasutustingimusi muuta, teatades muudatustest ja tehes uued Kasutustingimused Veebisaidil kättesaadavaks vähemalt viis päeva enne muudatuste jõustumist.

5              ISIKUANDMETE KAITSE TEATIS

5.1          Alma Career Estonia töötleb Kliendile Teenuste osutamise eesmärgil järgmiste andmesubjektide isikuandmeid: Kliendi esindajad/töötajad, kelle isikuandmeid töödeldakse Teenuste saamiseks registreerimisel ja Teenuste osutamisel.

5.2          Klient on teadlik, et teda kui juriidilist isikut käsitatakse isikuandmete vastutava töötlejana oma töötajate, juhatuse liikmete ja teiste füüsiliste isikute suhtes, kes Klienti esindavad ja kelle kaudu Kliendil on õigus Teenust kasutada.

5.3          Seetõttu peab Klient esitama eelnimetatud isikutele kõik vajalikud teated ja/või saama neilt kõik vajalikud nõusolekud või tagama muude õiguslike aluste olemasolu, et Alma Career Estonia võiks nimetatud isikuandmeid Kliendile Teenuse osutamise eesmärgil töödelda.

5.4          Juhul kui hoolimata asjaolust, et Klient on nõuetekohaselt täitnud punktis 5.3 esitatud kohustused, käsitatakse Alma Career Estonia isikuandmete vastutava töötlejana Kliendi esindajate/töötajate suhtes, kelle isikuandmeid töödeldakse Teenuste saamiseks registreerimisel ja Teenuste osutamisel, teavitab Alma Career Estonia mõjutatud füüsilist isikut („Mõjutatud Isik“) tema isikuandmete töötlemisest selle isikuandmete kaitse teatisega („Isikuandmete kaitse teatis“). Klient kohustub tegema siin esitatud teabe Mõjutatud Isikule teatavaks.

5.5          Alma Career Estonia töötleb Mõjutatud Isiku isikuandmeid üksnes Kliendiga sõlmitud Kasutustingimuste lepingu ettevalmistamiseks, täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning Kliendile Teenuste osutamiseks. Alma Career Estonia võib Mõjutatud Isiku isikuandmeid töödelda ka i) õiguslike meetmete võtmiseks Mõjutatud Isiku või Kliendi vastu või enda kaitsmiseks Mõjutatud Isiku või Kliendi võetud õiguslike meetmete korral ning ii) Teenuste osutamiseks ja haldamiseks.

5.6          Kõik punktis 5.5 kirjeldatud eesmärkidel toimuvad andmetöötlustoimingud tehakse Alma Career Estonia ja Kliendi õigustatud huvi alusel. Alma Career Estonia ja Kliendi õigustatud huvi hõlmab Kasutustingimuste täitmise tagamist, kohaldatavast õigusest tulenevate õiguste teostamist ning Kliendi ja Alma Career Estonia vahel otsese ja selge suhtluse võimaldamist Mõjutatud Isiku vahendusel, võttes arvesse Mõjutatud Isiku positsiooni Kliendi organisatsioonis.

5.7          Mõjutatud Isiku andmetele võivad juurde pääseda Alma Career Estonia alamtöötlejad, keda Teenuse osutamisel kasutatakse.

5.8          Mõjutatud Isikutel ei ole kohustust oma isikuandmeid esitada, kuid nende esitamata jätmine mõjutab Alma Career Estonia suutlikkust sõlmida Kliendiga Kasutustingimuste leping, mis tähendab, et Alma Career Estonia ei saa Kliendile Teenuseid osutada, mis võib luua olukorra, kus Klient võtab Mõjutatud Isiku suhtes õiguslikke või muid meetmeid.

5.9          Kohaldatava õiguse kohaselt on Mõjutatud Isikul õigus nõuda, et Alma Career Estonia teostaks järgmisi Mõjutatud Isiku õigusi: õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele ning isikuandmete parandamist või kustutamist või Mõjutatud Isiku isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele ja esitada kaebus asjaomasele järelevalveasutusele. Mõjutatud Isik peab arvesse võtma, et kohaldatav õigus võib sätestada piiranguid eelnimetatud õiguste teostamisele.

5.10        Kuna Mõjutatud Isiku isikuandmeid töödeldakse seoses Kasutustingimustega ning igasuguste nendega seoses tekkida võivate õiguslike nõuetega, töödeldakse Mõjutatud Isiku isikuandmeid kuni eelnimetatud dokumentide säilitamise lõpuni ja õiguslike nõuete aegumiseni kohaldatava õiguse kohaselt. Lepingut ja sellega seotud dokumente säilitatakse kuni kümme aastat, võttes arvesse võimalike õiguslike nõuete aegumist.

6              Isikuandmete volitatud töötleja ja vastutav töötleja ning isikuandmete kirjeldus

6.1          Olenevalt Kliendi kasutatavatest Teenustest määratletakse Kliendi ja Alma Career Estonia ülesanded andmete töötlemisel järgmiselt.

6.1.1      Reklaamiteenus: kui sobiv töötaja soovitakse leida Reklaamiteenuse vahendusel, on Klient vastutav töötleja ja Alma Career Estonia volitatud töötleja seoses nende tööotsijate isikuandmete töötlemisega, kes on kandideerinud Kliendi avaldatud vabadele töökohtadele.

6.1.2      Reklaamiteenuse osutamisel töötleb Alma Career Estonia volitatud töötlejana tööotsijate isikuandmeid üksnes selles ulatuses, mis on vajalik kandideerimistaotluste edastamiseks volitatud töötleja süsteemide kaudu vastutava töötleja valdusse.

6.1.3      Klient peab vastutava töötlejana tagama, et ta täidab asjaomase tööotsija suhtes kõiki vajalikke teavitus- ja muid nõudeid, mis tulenevad kohaldatavatest andmekaitsenormidest, sealhulgas nõuet tagada, et Kliendil oleksid tööotsija isikuandmete töötlemiseks olemas asjakohased õiguslikud alused. Klient peab arvesse võtma, et kui kandideerija on registreeritud ja sisse logitud tööotsija, võib Alma Career Estonia töödelda tema isikuandmeid, mis on Kliendile edastatud, muudel eesmärkidel, mis tulenevad Alma Career Estonia ja tööotsija vahel sõlmitud lepingust.

6.2          Reklaamiteenuse osutamiseks töötleb Alma Career Estonia tööotsijate isikuandmeid, mis ei kuulu isikuandmete erikategooriate hulka ja mis koosnevad isikuandmetest, mille tööotsija on Alma Career Estoniale kättesaadavaks teinud. Isikuandmete hulgas on e-posti aadress, täisnimi, telefoninumber ja muud isikuandmed, mille tööotsija on mõnele konkreetsele töökohale kandideerides oma CV-s esitanud. Neid isikuandmeid, mille vastutav töötleja on Klient, töötleb Alma Career Estonia nii Reklaamiteenuse osutamisel kui ka pärast seda, juhul kui seda nõuab kohaldatav õigus, tehes seda kohaldatavas õiguses sätestatud eesmärkidel ja ulatuses.

 

6.3          Andmebaasiteenus: kui sobiv töötaja soovitakse leida Andmebaasiteenuse vahendusel, on Klient Alma Career Estonia kõrval eraldiseisev vastutav töötleja seoses nende aktiivsete tööotsijate isikuandmete töötlemisega, kelle CV-d on Andmebaasis kuvatud.

6.4          Andmebaasiteenuse osutamisel töötleb Alma Career Estonia kõigi Veebisaidi vahendusel Alma Career Estonia kasutajaks registreeritud tööotsijate isikuandmeid. Nimetatud tööotsijate isikuandmete suhtes loetakse Alma Career Estonia vastutavaks töötlejaks (Kliendist sõltumatuna). Vastutava töötlejana töötleb Alma Career Estonia tööotsijate isikuandmeid eraldi lepingu alusel, mille Alma Career Estonia on tööotsijaga sõlminud.

6.5          Alma Career Estonia lubab Kliendil Andmebaasile juurde pääseda üksnes tööhõivega seotud eesmärkidel. Klient teab ja kinnitab, et vastutava töötlejana vastutab ta täielikult igasuguste Andmebaasis olevate isikuandmete töötlemise eest mis tahes eesmärgil ja viisil, mida Klient on ette näinud.

 

6.6          Teenused: kui Klient soovib Teenustele juurdepääsu, siis juhul, kui Teenused koosnevad Reklaamiteenusest ja Andmebaasiteenusest, käsitatakse Reklaamiteenuse puhul Klienti vastutava töötlejana ja Alma Career Estonia volitatud töötlejana ning Andmebaasiteenuse puhul kumbagi teineteisest sõltumatu vastutava töötlejana. Nimetatud teenuste eesmärgid ja ulatus on määratletud Kasutustingimuste punktides 6.1.1 ja 6.1.2.

6.7          Punktides 6.1.1–6.1.3 nimetatud Teenuste kontekstis peab Klient vastutava töötlejana tagama, et ta täidab asjaomaste tööotsijate suhtes kõiki vajalikke andmekaitsenormidest tulenevaid teavitus- ja muid nõudeid, sealhulgas nõuet tagada, et Kliendil oleksid tööotsija isikuandmete töötlemiseks olemas asjakohased õiguslikud alused.

7              Alma Career Estonia kui volitatud töötleja kohustused

7.1          Seda punkti kohaldatakse üksnes Reklaamiteenuste osutamisele (eraldi või Teenuste osana) Alma Career Estonia poolt.

7.1.1      Kui Alma Career Estonia tegutseb Reklaamiteenusega seoses volitatud töötlejana, on Alma Career Estonia kohustatud:

7.1.1.1   töötlema isikuandmeid üksnes vastutava töötleja nimel, Kliendilt saadud mõistlike juhiste alusel, kooskõlas andmekaitsenormide ja Kasutustingimustega ning Teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses;

7.1.1.2   töötlema isikuandmeid ainult vastutava töötleja dokumenteeritud juhiste alusel. See puudutab ka isikuandmete edastamist kolmandatele riikidele või rahvusvahelisele organisatsioonile, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Euroopa Liidu või Eesti õigusaktide alusel, mida vastutavale töötlejale kohaldatakse. Sellisel juhul teavitab volitatud töötleja vastutavat töötlejat sellisest seaduslikust nõudest viivitamatult enne töötlemist, välja arvatud juhul, kui seaduse kohaselt on sellist teavet keelatud edastada olulise avaliku huvi kaitsmise eesmärgil;

7.1.1.3   edastama isikuandmeid kolmandatesse riikidesse üksnes tingimusel, et kohaldatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, nagu on sätestatud Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 46;

7.1.1.4   tagama, et isikuandmeid töötlema volitatud isikud on kohustunud järgima konfidentsiaalsusnõudeid või et neile on seadusega pandud asjakohane konfidentsiaalsuskohustus;

7.1.1.5   kohaldama kõiki mõistlikke turvameetmeid, mida nõuavad andmekaitsenormid, sealhulgas Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 32 sätestatud meetmete maksimaalset taset;

7.1.1.6   sobivaid tehnilisi ja korraldusmeetmeid kasutades aitama vastutaval töötlejal täita kohustust vastata andmekaitsenormides, sealhulgas Isikuandmete kaitse üldmääruse III peatükis sätestatud taotlustele andmesubjektide õiguste teostamiseks;

7.1.1.7   aitama vastutaval töötlejal tagada andmekaitsenormides, sealhulgas Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 32–36 sätestatud kohustuste täitmist niivõrd, kuivõrd see on võimalik ja mitte ebamõistlikult koormav;

7.1.1.8   kui Reklaamiteenuse funktsioonid ei võimalda Kliendil isikuandmeid kustutada, rahuldama Reklaamiteenuse osutamise perioodil kõiki Kliendi mõistlikke taotlusi sellise kustutamise lihtsustamiseks niivõrd, kuivõrd see on võimalik, arvestades Reklaamiteenuse olemust ja funktsioone ning tingimusel, et kohaldatavad õigusaktid ei nõua selliste andmete säilitamist. Klient peab arvesse võtma, et Alma Career Estonia säilitab isikuandmeid kolme aasta jooksul pärast asjaomase Reklaamiteenuse osutamise lõppu;

7.1.1.9   tegema vastutavale töötlejale kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik selleks, et tõendada Kasutustingimustes ja andmekaitsenormides sätestatud kohustuste täitmist, ning aitama vastutaval töötlejal või tema volitatud audiitoril teha auditeid, sealhulgas kontrolle. Klient katab eelnimetatud auditiga seotud kulud ja teavitab Alma Career Estonia auditist ette vähemalt 20 tööpäeva.

7.1.2      Alma Career Estonia peab Klienti teavitama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul pärast seda, kui:

7.1.2.1   ta saab teada isikuandmetega seotud rikkumisest või

7.1.2.2   tema hinnangul rikub Kliendilt saadud juhis andmekaitsenorme.

7.1.3      Alma Career Estonial on õigus kaasata teisi volitatud töötlejaid ilma Kliendi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Alma Career Estonia kohustub Kliendile avaldama volitatud töötlejate nimed, kui Klient seda nõuab. Kui Alma Career Estonia kaasab teise volitatud töötleja, peab ta:

7.1.3.1   kasutama vaid selliseid volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et rakendatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et töötlemine vastab andmekaitsenormide nõuetele ning tagab andmesubjekti õiguste kaitse;

7.1.3.2   tegema mõistlikke pingutusi kohustamaks sellist volitatud töötlejat lepingu sõlmimise abil täitma neis Kasutustingimustes kokkulepitud kohustustega võrdväärseid kohustusi.

7.2          Alma Career Estonia on Reklaamiteenuste osutamisel volitatud töötlejana teadlik, et vastutab täielikult kaasatud volitatud töötleja(te) tegevuse ja tegevusetuse eest, sealhulgas juhul, kui volitatud töötleja rikub andmekaitsenorme.

7.3          Alma Career Estonia on Reklaamiteenuste osutamisel volitatud töötlejana teadlik, et Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõikes 10 on sätestatud, et kui volitatud töötleja ületab siinsetes Kasutustingimustes antud volitusi ja töötleb isikuandmeid muudel eesmärkidel, siis loetakse volitatud töötleja selle töötlemise suhtes vastutavaks töötlejaks.

8              Poolte vastutus

8.1          Alma Career Estonial on õigus Teenuste osutamine lõpetada ilma ette teatamata ja Kliendile Teenuste eest makstud tasu hüvitamata, kui Klient on Kasutustingimusi rikkunud ega ole suutnud rikkumist kõrvaldada kümne tööpäeva jooksul alates Alma Career Estonialt e-posti teel hoiatuse saamisest.

8.2          Kliendil on õigus olenemata põhjusest igal ajal Teenuste edasisest kasutamisest loobuda, teatades sellest Alma Career Estoniale e-posti teel. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust nõuda Teenuste eest makstud tasu tagastamist.

8.3          Klient vastutab Kasutustingimuste rikkumisega Alma Career Estoniale tekitatud kahju eest.

8.4          Alma Career Estonia ei vastuta Andmebaasi sisestatud andmete täpsuse ja sisu ega Kliendile Andmebaasis sisalduvate andmete kasutamise tagajärjel tekkiva kahju eest. Klient astub tööotsijaga lepingueelsetesse läbirääkimistesse ning sõlmib temaga lepingu iseseisvalt Alma Career Estonia vahenduseta.

8.5          Kummalgi Poolel on vastutava töötlejana tegutsedes teise Poole ees vastutus igasuguse kahju eest, mille ta on isikuandmete töötlemisega seoses teisele Poolele tekitanud ning mis tuleneb andmekaitsenormide rikkumisest ja andmesubjektide esitatud nõuetest. Alma Career Estonia vastutab volitatud töötlejana üksnes otsese rahalise kahju eest ega vastuta majandusliku kahju (saamata jäänud tulu), kaudse kahju või muu kahju eest, mis tuleneb andmekaitsenormide rikkumisest tema enda tegevuse või tegevusetuse tõttu.

9              LÕPPSÄTTED

9.1          Pärast Teenuse kasutamistähtaja lõppu ei ole Kliendil võimalik Teenust kasutada, ent talle jääb alles juurdepääs tema enda poolt Andmebaasi sisestatud teabele (Kuulutused ja kandideerijatele saadetud kirjad).

9.2          Juhul kui Kasutustingimused näevad ette Alma Career Estonia teavitamise e-posti teel, saadab Klient sellised teated Alma Career Estonia määratud kliendihalduri e-posti aadressile ja e-kirja koopia aadressile info@cv.ee.

9.3          Pooled püüavad lahendada oma kohustuste täitmisest tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt.

00

Alma Career Estonia ANDMEBAASI KASUTUSTINGIMUSED REGISTREERUMATA VÕI AUTENTIMATA TÖÖOTSIJALE

Need tingimused (edaspidi: tingimused) on eraldiseisev ja sõltumatu osa (eespool esitatud) Alma Career Estonia andmebaasi kasutus- ja andmekaitsetingimustest registreerunud tööotsijale ning neid kohaldatakse registreerumata või autentimata tööotsijale, kui ta kasutab veebisaiti www.cv.ee (edaspidi: veebisait), mida haldab Alma Career Estonia OÜ, registrikood 10166144, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn, Eesti Vabariik, e-post info@cv.ee (edaspidi: AC), ja sellel osutatavaid teenuseid.

Kui kasutate veebisaiti, et kandideerida sellel pakutavale töökohale, ja te ei ole endale veebisaidil kasutajakontot registreerinud või te ei soovi end veebisaidil autentida või liituda meililistiga (http://prntscr.com/u20390) ja/või osalete kampaaniates, võistlustel ja üleskutsetes (edaspidi: klient ja/või teie), kohaldatakse teile siinseid tingimusi.

1              Kasutustingimused

1.1          AC volitab teid siinsete tingimuste kohaselt veebisaiti kasutama ning annab tasuta juurdepääsu AC andmebaasile, mis hõlmab tööpakkumisi, tööotsimiskuulutusi ja muud tööhõivega seotud teavet (edaspidi: andmebaas).

1.2          Kõik õigused andmebaasile kuuluvad AC-le. Te ei omanda andmebaasi kasutamisel ühtegi õigust andmebaasile ega selle osadele. Võite kasutada andmebaasi andmeid, et võtta töökohale kandideerimiseks tööandjaga heas usus ühendust, kasutades selleks tööpakkumises esitatud kontaktandmeid. Te ei tohi teha andmebaasist väljavõtteid ega koopiaid ega kasutada seda ühelgi muul eesmärgil. Samuti ei tohi te andmebaasi kahjustada ega katkestada selle käitust. Te ei omanda andmebaasi mistahes viisil kasutamisel ühtegi õigust, sealhulgas autoriõigusi ega muid intellektuaalomandiõigusi andmebaasi käituseks vajalikule alustarkvarale.

1.3          AC ei ole veebisaidil tööpakkumisi avaldanud tööandjate volitatud esindaja ega agent ega vastuta seega kahju eest, mis võib teile veebisaidi kaudu töökoha otsimisel või kandideerimisel tekkida. Astute lepingueelsetesse läbirääkimistesse ja sõlmite tööandjaga töölepingu iseseisvalt ilma AC vahenduseta ning AC ei vastuta lubaduste eest, mille tööandja on teile andnud, ega töölepingu tingimuste täitmata jätmise eest.

1.4          AC ei taga, et te leiate veebisaidi kaudu töökoha ega suhtle sel eesmärgil töötajaid otsivate isikutega.

1.5          AC ei vastuta nende andmete ebaseadusliku või volitamata kasutamise eest, mille olete teinud tööandjatele kättesaadavaks, ega kõnealuste andmete konfidentsiaalsuse eest, kui konfidentsiaalsuskohustus on tööandjal.

1.6          AC-l on õigus andmebaasi toimimiskorda, veebisaiti ja menüü ülesehitust ette teatamata muuta.

1.7          AC ei vastuta selle eest, et teave, mille olete kandideerimisvormi sisestanud, oleks täpne, ega taga veebisaidi ja andmebaasi tõrgeteta käitust. Kui veebisaidi või andmebaasi käituses on tõrkeid ning te ei ole kindel, kas teie kandideerimisavaldus ja muud andmed/dokumendid on jõudnud asjakohase tööandjani, andke sellest AC-le e-posti aadressil info@cv.ee teada.

2              AC-poolne isikuandmete töötlemine

2.1          Teile veebisaidile ja andmebaasile juurdepääsu andmise eesmärgil töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on AC.

2.2          AC töötleb järgmist liiki isikuandmeid (edaspidi: isikuandmed):

2.2.1      kandideerimisandmed – andmed, mille AC-le edastate, kui täidate andmebaasi lisatud tööpakkumise kandideerimisvormi, sealhulgas teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, motivatsioonikiri ja lisatud failid (edaspidi: kandideerimisandmed);

2.2.2      alusandmed – andmed, mille AC-le edastate, kui täidate meililistiga liitumise vormi (http://prntscr.com/u20390) ja/või osalete kampaaniates, võistlustel ja üleskutsetes, sealhulgas teie e-posti aadress, nimi, töökoha eelistatud asukoht ja teile huvipakkuv valdkond (edaspidi: alusandmed);

2.2.3      tehnilised andmed – andmed, mis on saadud ja kogutud automaatselt seadmest, mida olete veebisaidile juurdepääsuks kasutanud, sealhulgas IP-aadress (sealhulgas IP-aadressi järgne asukoht), internetiteenuse osutaja, lähte-URL, kuupäev, kellaaeg, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, edastatud andmete hulk ja olek ning asukohaandmed (edaspidi: tehnilised andmed);

2.2.4      suhtlusandmed – andmed, mille te vastastikuses elektroonilises kirjavahetuses (nt e-postiga või erasõnumitena AC ametlike sotsiaalmeediakontode kaudu Facebookis, LinkedInis, Google’is jt) AC-le edastate, sealhulgas teie nimi, e-posti aadress, sõnumi sisu, teie hüüdnimi ja/või sotsiaalmeediakonto nimi (edaspidi: suhtlusandmed);

2.2.5      küpsiseandmed – AC kasutab veebisaidil küpsiseid, mis võivad koguda teie isikuandmeid.

2.3          AC õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks oleneb sellest, mis eesmärgil ja mille raames AC isikuandmeid kogub. AC töötleb teie isikuandmeid neljal õiguslikul alusel: juriidilise kohustuse täitmine, tingimuste täitmine, AC õigustatud huvi või teie nõusolek.

2.4          Kui teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on:

2.4.1      õigustatud huvi, siis tähendab see eeskätt eesmärki võimaldada veebisaidi põhifunktsioonide kasutamist;

2.4.2      nõusolek, siis tähendab see eeskätt eesmärki edastada teie kandideerimisavaldus tööandjale ja tagada sisu kohandamisega tõhus kasutajakogemus, arvestades, et teie nõusolekuta ei oleks võimalik veebisaiti teie eelistustega kohandada;

2.4.3      tingimuste täitmine, siis tähendab see eeskätt eesmärki võimaldada veebisaidi ja andmebaasi kasutamist ning täita sellega seotud kohustusi;

2.4.4      juriidilise kohustuse täitmine, siis tähendab see eeskätt, et AC on õigusaktide alusel kohustatud konkreetseid andmeid töötlema. Sel juhul ei saa AC otsustada, milliseid isikuandmeid kogutakse, sest kohustus selleks tuleneb kohaldatavatest õigusaktidest.

2.5          Allpool on esitatud kirjeldav loetelu isikuandmete töötlemise eesmärkidest, mis on seotud konkreetsete andmeliikide ja isikuandmete töötlemise õiguslike alustega.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete töötlemise eesmärgi õiguslik alus

Isikuandmete liigid, mida vastutav töötleja andmete töötlemise eesmärgil kasutab

Andmebaasi ja veebisaidiga seotud tõrgete tuvastamine ja kõrvaldamine

Õigustatud huvi tagada andmete turvalisus ja vältida pettusi

Tehnilised andmed

Suhtluse võimaldamine teie ja AC vahel

Õigustatud huvi võimaldada veebisaidi ja andmebaasi kasutamist

Tingimuste täitmine olenevalt suhtluse sisust ja eesmärgist

Suhtlusandmed, tehnilised andmed

Veebisaidi ja andmebaasi toimimise ning nendele juurdepääsu võimaldamine

Õigustatud huvi võimaldada veebisaidi ja andmebaasi põhifunktsioonide kasutamist

Tehnilised andmed, küpsiseandmed

Andmebaasi ja veebisaidi täiustamine, individualiseerimine ja arendamine

Õigustatud huvi veebisaiti ja kasutajakogemust tavapärase äritegevuse käigus arendada ja täiustada

Tehnilised andmed, küpsiseandmed

Teie kandideerimisavalduse edastamine asjakohasele tööandjale

Tingimuste täitmine

Kandideerimis-andmed

Müügianalüüsi tegemine ning turundusvõimaluste ja -strateegiate tuvastamine

Õigustatud huvi eesmärgiga AC-d reklaamida ja ärivõimalusi parandada

Tehnilised andmed, küpsiseandmed

Veebisaidi sisu ja üldise suhtluse kohandamine teie eelistustega

Nõusolek

Mõned küpsiseandmed, tehnilised andmed

Teile huvi pakkuvatest tööpakkumistest e-posti teel teatamine

Nõusolek

Alusandmed

Teilt küsimine, kas olete saanud tagasisidet tööandjalt, kelle pakutavale töökohale olete kandideerinud

Nõusolek

Alusandmed

Teie osavõtu tagamine kampaanias/võistlusel/üleskutses ja teiega ühenduse võtmine, kui osutute võitjaks

Kinkelepingu koostamine ja täitmine

Alusandmed, tehnilised andmed

Teie andmete edastamine teisele ettevõttel, kui AC korraldab kampaania/võistluse/üleskutse koostöös teise ettevõttega

Õigustatud huvi tagada teie osavõtt kampaanias/võistlusel/üleskutses ja anda teile võidu korral üle auhind

Õigustatud huvi AC teenuseid reklaamida

Alusandmed

AC äritegevuse müümine või uute investorite kaasamine

Õigustatud huvi tagada äritegevuse järjepidevus ja võimaldada uute investorite kaasamist

Kandideerimis-andmed, alusandmed, tehnilised andmed, suhtlusandmed, küpsiseandmed

 

2.6          Juhime tähelepanu, et AC ja tööandja, kellele otsustate oma kandideerimisandmed edastada, on eraldiseisvad vastutavad töötlejad, mis tähendab, et tööandja, kellele nõustute oma isikuandmed edastama, on samuti teie isikuandmete vastutav töötleja. Tööandja töötleb teie isikuandmeid viisil ja eesmärkidel, millest ta on teid eraldi teavitanud.

2.7          Kui te kandideerimisandmeid ei esita, ei ole teil võimalik asjakohasele töökohale kandideerida ja peate töökohale kandideerimiseks i) võtma tööandjaga ise ühendust või ii) registreeruma veebisaidil kasutajaks.

2.8          AC võib teie isikuandmeid töödelda muudel eesmärkidel, kui AC avaldab isikuandmete töötlemise eesmärgi teile asjakohasel ajal ja te kas nõustute isikuandmete kavandatud kasutamisega või isikuandmete töötlemiseks on muid eesmärke või uus eesmärk on kooskõlas tingimustes esitatud algeesmärgiga.

2.9          Juhime tähelepanu, et AC võib teie andmeid analüüsida, et koostada individuaalseid profiile. Profiile kasutatakse, et leida teie profiilile vastavaid töövõimalusi. AC eeldab, et profiilide koostamise mõju piirdub sellega, et te saate veebisaiti kasutades teile paremini kohandatud ja meeldivama kasutajakogemuse.

2.10        Teie (tingimuste punktis 2.2 loetletud liiki) isikuandmeid säilitatakse sel määral, mil see on tingimuste punktis 2.5 nimetatud eesmärkide saavutamiseks põhjendatult vajalik, kui kohaldatavates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

2.11        Kui tingimuste punktis 2.10 nimetatud tähtaeg on möödunud, kustutab AC teie asjakohased isikuandmed viivitamatult, välja arvatud järgmistel juhtudel:

2.11.1    AC-l on õigus kandideerimis-, suhtlus- ja alusandmeid pärast punktis 2.10 nimetatud säilitamistähtaja lõppu säilitada selleks, et tagada tingimuste täitmine ning esitada, lahendada ja leevendada nõudeid ja vaidlusi, mis on seotud teie ja teid puudutava tegevusega, ning end kõnealuste nõuete vastu ja vaidlustes kaitsta, arvestades seejuures, et tavaolukorras ei ole säilitamistähtaeg pikem kui 3 aastat;

2.11.2    AC säilitab teie isikuandmeid pikemalt juhul, kui see on vajalik AC juriidiliste kohustuste ja regulatiivsete nõuete täitmiseks;

2.11.3    AC võib teie isikuandmed anonüümseks muuta ja säilitada anonüümseid andmeid määramata aja.

2.12        AC ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel.

Vastuvõtjate kategooriad

Jagamise põhjus

Õigus- ja andmekaitseasutused

Üksnes juhul, kui AC-l on juriidiline kohustus teie isikuandmeid avaldada või jagada (näiteks kui selline kohustus tuleneb kohaldatavatest õigusaktidest, kohtulahendist või pettuste või muude süütegude tõkestamise vajadusest)

Tugiteenuste osutajad (õigusnõustajad, audiitorid jne, kellel on konfidentsiaalsuskohustus)

Et tagada veebisaidi ja andmebaasi asjakohane käitus ja toimimine ning tingimuste täitmine

Kolmandad isikud, kes on seotud AC äritegevuse müümise või uute investorite kaasamisega

Et tagada äritegevuse järjepidevus ja võimaldada uute investorite kaasamist.

Volitatud töötlejad

AC võib teie isikuandmeid edastada kolmandast isikust teenuseosutajatele, kes tegutsevad volitatud töötlejana ning kellel on õigus käitada tehnotaristut, mida AC vajab, et majutada, talletada, hallata ja hooldada oma teenuseid ja sisu ning andmeid, mida ta töötleb, teha andmetest varukoopiaid ning tagada andmete turvalisus.

Nimekirja AC kasutatavate volitatud töötlejate kategooriatest leiab siit:

Pilve- või serveriteenuse pakkujad,
Välised tarkvaraarenduspartnerid,
e-maili teenuse pakkujad,
CRM teenusepakkujad,
Autentimisteenuse pakkujad.

Kontserni ettevõtted

Kuluoptimaalsus ja üldine ärijuhtimine.

 

2.13        Juhime tähelepanu, et mõned teenuseosutajad võivad asuda väljaspool EL-i/EMP-d ja AC võib seega edastada teie isikuandmeid väljapoole EL-i/EMP-d. Sel juhul võtab AC isikuandmete kaitseks spetsiaalseid kaitsemeetmeid, et tagada teie isikuandmete turvalisus. Teil on õigus tutvuda või saada teavet oma isikuandmete edastamise kohta väljapoole EL-i/EMP-d, võttes AC-ga tingimuste sissejuhatavas osas esitatud kontaktandmete teel ühendust.

2.14        Teil on järgmised andmekaitseõigused, mida saate kasutada, võttes AC-ga tingimuste sissejuhatavas osas esitatud kontaktandmete teel ühendust. Teil on õigus:

2.14.1    nõuda, et AC annaks teavet selle kohta, mis isikuandmeid AC teie kohta töötleb, ja täiendaks, parandaks või asendaks teie isikuandmeid;

2.14.2    nõuda oma isikuandmete kustutamist ja edasise töötlemise lõpetamist;

2.14.3    nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, kui töötlemise alus on AC õigustatud huvi;

2.14.4    esitada asjakohasele järelevalveasutusele oma isikuandmete töötlemise kohta kaebusi, kui leiate, et teie õigusi on rikutud;

2.14.5    mitte alluda otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud otsustusel, sealhulgas profiilianalüüsil, kui otsus tekitab teile õigusliku tagajärje või sellega kaasneb märkimisväärne mõju;

2.14.6    võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmiseks võite kasutada tingimuste sissejuhatavas osas esitatud kontaktandmeid;

2.14.7    kasutada oma isikuandmete ülekandmise õigust kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 artikliga 20.

2.15        Teil on õigus suhelda AC andmekaitsespetsialistiga, et saada oma isikuandmete töötlemise kohta teavet, kasutades selleks järgmisi kontaktandmeid: Agu Vahur, e-post: info@cv.ee.

3              VASTUTUS

3.1          AC-l on õigus veebisait ja andmebaas ühepoolselt ette teatamata kasutuseks sulgeda. Teil on õigus veebisaidi edasisest kasutamisest igal ajal põhjusest olenemata loobuda.

3.2          AC ei anna teile ega kolmandatele isikutele andmebaasi ega veebisaidi kohta ühtegi tagatist. Eelnimetatut pakutakse kasutuseks nende hetkeseisus. Kohaldatavate õigusaktidega lubatud suurimas võimalikus ulatuses ei anta ühtegi turustatavuse, korrapärase kättesaadavuse, sihtotstarbelisuse, omandiõiguse, rikkumiste puudumise ega teenuste, andmebaasi või veebisaidi toimimise tagatist ega tagatist, et andmebaas või veebisait on tõrgeteta, turvalised või viirusteta, olenemata sellest, kas tagatis tuleneb õigusaktidest, tehingutest, käitusest, tehingutavadest või muust. Seega ei ole AC-l vastutust hüvitada andmebaasi või veebisaidi toimimisest või mittetoimimisest tekkinud otsest või kaudset kahju, kui selle teke ei tulene raskest hooletusest ega ole tahtlik. Kõik eelmainituga seotud mistahes laadi tagatised ja tingimused välistatakse õigusaktidega lubatud suurimas võimalikus ulatuses.

3.3          Vastutate nii otsese kui ka kaudse kahju eest, mille olete siinsete tingimuste rikkumisega AC-le tekitanud.

3.4          AC ei vastuta veebisaidil esitatud või andmebaasi sisestatud andmete täpsuse ega sisu eest ega teile tekkinud kahju eest, mis tuleneb andmebaasis sisalduvate või veebisaidi kaudu töödeldud andmete kasutamisest. AC ei vastuta ei otsese ega kaudse kahju eest, mis on tekkinud AC hooletuse tõttu.

4              LÕPPSÄTTED

4.1          AC-l on õigus siinseid tingimusi ühepoolselt muuta, tehes uued tingimused vähemalt viis (5) päeva enne muudatuste jõustumist veebisaidil www.cv.ee kättesaadavaks.

4.2          Kui tingimustes on sätestatud, et AC-d tuleb teavitada e-posti teel, peate asjakohase teate saatma e-posti aadressile info@cv.ee.

4.3          Kui tingimustes on sätestatud, et AC-d tuleb teavitada telefonitsi, peate asjakohase teate edastama telefoninumbrile +372 699 0555.

4.4          Teie ja AC püüate lahendada oma kohustuste täitmisest tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt Harju Maakohtus.

Alma Career Estonia ANDMEBAASI KASUTUS- JA ANDMEKAITSETINGIMUSED REGISTREERUNUD TÖÖOTSIJALE

1              TERMINID

1.1          Alma Career Estonia – Alma Career Estonia OÜ, registrikood 10166144, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn, Eesti Vabariik, e-post info@cv.ee.

1.2          Andmebaas – veebisaidil või veebisaidi kaudu juurdepääsetav Alma Career Estonia andmebaas, mis sisaldab tööpakkumisi, tööotsimiskuulutusi ja muud tööhõivega seotud teavet.

1.3          Kasutaja – siinsete tingimustega nõustunud füüsiline isik, kes on andmebaasis registreerunud ja loonud kasutajakonto.

1.4          Tingimused – siinsed Alma Career Estonia andmebaasi kasutus- ja andmekaitsetingimused registreerunud tööotsijale.

1.5          Andmesaaja – juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab andmebaasi, et otsida või valida töötajaid, sealhulgas endale või oma klientidele, või kasutada muid teenuseid, mida Alma Career Estonia tööandjatele veebisaidi kaudu pakub, ja kellele Alma Career Estonia edastab kasutajaandmed või annab neile siinsete tingimuste kohaselt juurdepääsu.

1.6          Pooled – Alma Career Estonia ja kasutaja.

1.7          Teenused – kõik tööotsijale suunatud Alma Career Estonia teenused, mida on kirjeldatud veebisaidi www.cv.ee jaotise „Tööotsija“ alljaotistes. Töövahendusteenused (sealhulgas võimalus lisada andmebaasi kasutaja CV, otsida ja saada e-postiga sobivaid tööpakkumisi ning kandideerida) on kasutajale tasuta. Lisateenuste (konsultatsioon, järeleproovimine, reklaam jne) eest maksab kasutaja Alma Career Estoniale tasu asjakohase teenuse kirjelduses näidatud summas ja seal esitatud tingimustel.

1.8          Isikuandmed – isikuandmetena käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmääruse) kohaselt kasutajaandmeid, juurdepääsuandmeid, tehnilisi andmeid, suhtlusandmeid ja küpsiseandmeid.

1.9          Kasutajaandmed – kõik kasutajaga seotud andmed, mille kasutaja on andmebaasi sisestanud, sealhulgas registreerumisvormi ja CV-na andmebaasi sisestatud andmed ning muud andmed, mida Alma Career Estonia kasutaja kohta töötleb. Kasutajaandmed hõlmavad muu hulgas sünniaega, sugu, emakeelt, tööstaatust, haridust, telefoninumbrit ja elukohariiki.

1.10        Juurdepääsuandmed – kasutaja esitatud kasutajaandmed, mis hõlmavad kasutajanime ja salasõna, mille kasutaja on kasutajaks registreerudes valinud või hiljem andmebaasis ära muutnud. Peale selle hõlmavad juurdepääsuandmed kasutajaandmeid, mis pärinevad kolmandast isikust teenuseosutajatelt (näiteks LinkedIn, Facebook ja Google), kelle teenuste kasutamiseks on kasutaja registreerunud või sisse loginud, sealhulgas kasutaja nimi, profiilipilt, vanuserühm, sugu, e-posti aadress, töökogemus ja muud avalikud profiiliandmed.

1.11        Tehnilised andmed – kasutajaandmed, mis on saadud ja kogutud automaatselt kasutaja seadmest, mida kasutaja on veebisaidile juurdepääsuks kasutanud, sealhulgas IP-aadress (sealhulgas IP-aadressi järgne asukoht), internetiteenuse osutaja, lähte-URL, kuupäev, kellaaeg, juurdepääsutõendid, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, edastatud andmete hulk ja olek ning asukohaandmed.

1.12        Suhtlusandmed – andmed, mille kasutaja vastastikuses elektroonilises kirjavahetuses (näiteks veebisaidi kaudu või e-postiga) Alma Career Estoniale edastab, sealhulgas kasutaja nimi ja e-posti aadress ning sõnumi sisu.

1.13        Küpsiseandmed – Alma Career Estonia kasutab veebisaidil küpsiseid, mis võivad koguda kasutaja isikuandmeid.

1.14        Veebisait – veebipõhine keskkond, mis on loodud tööotsijate ja tööandjate vahendusega seotud teenuste osutamiseks ning mida haldab Alma Career Estonia aadressil www.cv.ee.

2              KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1          Pärast registreerumisvormi esitamist ning andmekaitse- ja kasutustingimustega nõustumist saab kasutaja teenuste kasutamiseks andmebaasile juurdepääsuandmetega juurdepääsu. Kui kasutaja soovib tellida tasulisi teenuseid, saab ta nendele juurdepääsu Alma Career Estonia sätestatud tingimustel (nagu on kirjeldatud veebisaidil) ja üksnes pärast seda, kui asjakohane makse on edukalt tehtud või Alma Career Estonia on selle kätte saanud.

2.2          Kasutaja hoiab juurdepääsuandmed konfidentsiaalsena ega avalda neid ühelegi isikule. Kasutaja vastutab täielikult juurdepääsuandmete kasutamise eest.

2.3          Kui kasutaja on juurdepääsuandmed või osa neist unustanud või on kahtlus, et juurdepääsuandmed on muutunud kolmandatele isikutele kättesaadavaks, peab kasutaja juurdepääsuandmed andmebaasis kasutajakonto kaudu kohe ära muutma või teatama sellest e-posti või telefoni teel Alma Career Estonia, kes muudab juurdepääsuandmed seejärel kasutaja eest ära.

2.4          Kasutaja sisestab andmebaasi üksnes tõesed ja täpsed kasutajaandmed, mis ei sisalda väära ega eksitavat teavet tema hariduse, töökogemuse ega iseloomuomaduste kohta. Kasutaja vastutab Alma Career Estoniale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, mille on põhjustanud tema väärad, ebatäpsed või ebatäielikud kasutajaandmed.

2.5          Kõik õigused andmebaasile ja veebisaidile kuuluvad Alma Career Estoniale. Kasutaja ei omanda veebisaidi, andmebaasi ja teenuste kasutamisel ühtegi õigust andmebaasile või veebisaidile või nende osadele. Kasutaja võib kasutada andmebaasi andmeid, et võtta töökohale kandideerimiseks tööandjaga heas usus ühendust, kasutades selleks töökuulutuses esitatud kontaktandmeid. Kasutaja ei tohi teha andmebaasist väljavõtteid ega koopiaid ega kasutada seda muul eesmärgil kui teenuste kasutamiseks. Samuti ei tohi kasutaja andmebaasi kahjustada, laadida sinna üles ebaseaduslikku või kohatut sisu ega katkestada selle käitust. Kasutaja ei omanda andmebaasi mistahes viisil kasutamisel (sh teenuste kasutamise eesmärgil) ühtegi õigust, sealhulgas autoriõigusi ega muid intellektuaalomandiõigusi andmebaasi käituseks vajalikule alustarkvarale.

2.6          Kasutajal on õigus täiendada, parandada ja asendada kasutajaandmeid, mille ta on andmebaasi sisestanud, ning otsustada andmesaajate juurdepääsu üle neile andmetele (õigus muuta kasutajaandmete olekut, näiteks muuta enda kontaktinfo varjatuks või lubada selle uuesti kuvamine andmesaajatele ning saata taotlus blokeerida tööandjatele CV, teavitades sellest soovist e-posti aadressile info@cv.ee). Avaliku ja varjatud kontaktinfoga CV-sid näevad CV-de otsingus andmesaajad, kes on tellinud asjakohase tasulise teenuse. Seejuures ei saa tööandjad otsida isikuid nime järgi. Varjatud kontaktinfoga CV-des on peidetud isiku kontaktandmed, nagu nimi, telefoninumber ja e-posti aadress, ning teave, mis aitab isikut tuvastada, sealhulgas eelmiste tööandjate ja haridusasutuste nimed ning soovitajate nimed ja kontaktandmed. Blokeeritud kasutajaandmetega kasutajate CV-sid näevad kasutajad ise, kuid neid ei näidata CV-de otsingus.

2.7          Kasutajakonto kustutamiseks peab kasutaja saatma aadressile info@cv.ee asjakohase taotluse. Alma Career Estonia kustutab kasutajakonto hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast asjakohase taotluse saamist, võttes arvesse punktis 4.11 nimetatud piiranguid.

3              Alma Career Estonia ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1          Alma Career Estonia võimaldab kasutajal siinsetes tingimustes ja teenuste osutamist reguleerivates veebisaidi jaotistes sätestatu kohaselt teenuseid kasutada, sealhulgas annab juurdepääsu andmebaasile.

3.2          Kui Alma Career Estonial on põhjust arvata, et kasutajaandmed, mille kasutaja on andmebaasi sisestanud, on väärad, ekslikud või ebaseaduslikud, soodustavad või osutavad ebaseaduslikule tegevusele või ei vasta üldtunnustatud kõlblusnormidele, on Alma Career Estonial õigus sisestatud andmed andmebaasist kustutada.

3.3          Alma Career Estonia ei ole andmesaajate volitatud esindaja ega agent ega vastuta seega kahju eest, mis võib kasutajale andmebaasi või veebisaidi kaudu töökoha otsimisel või kandideerimisel tekkida. Kasutaja astub lepingueelsetesse läbirääkimistesse ja sõlmib andmesaajaga töölepingu iseseisvalt ilma Alma Career Estonia vahenduseta ning Alma Career Estonia ei vastuta lubaduste eest, mille andmesaaja on kasutajale andnud, ega töölepingu tingimuste täitmata jätmise eest.

3.4          Alma Career Estonia ei taga, et kasutaja leiab veebisaidi kaudu töökoha ega suhtle sel eesmärgil tööandjatega.

3.5          Alma Career Estonia ei vastuta nende kasutajaandmete ebaseadusliku või volitamata kasutamise eest, mille kasutaja on teinud andmesaajatele kättesaadavaks, ega kõnealuste andmete konfidentsiaalsuse eest, kui konfidentsiaalsuskohustus on andmesaajal.

3.6          Alma Career Estonial on õigus veebisaiti, andmebaasi, andmebaasi toimimiskorda ning teenuste ja menüü ülesehitust kasutajale ette teatamata muuta.

4              Alma Career Estonia poolne isikuandmete töötlemine

4.1          Teenuste osutamise eesmärgil ja siinsete tingimuste kohaselt töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Alma Career Estonia.

4.2          Alma Career Estonia töötleb järgmisi kasutaja isikuandmete liike: kasutajaandmed, juurdepääsuandmed, suhtlusandmed, tehnilised andmed ja küpsiseandmed.

4.3          Alma Career Estonia õiguslik alus kasutaja isikuandmete töötlemiseks oleneb sellest, mis eesmärgil ja mille raames Alma Career Estonia isikuandmeid kogub. Alma Career Estonia töötleb kasutaja isikuandmeid neljal õiguslikul alusel: juriidilise kohustuse täitmine, tingimuste täitmine, Alma Career Estonia õigustatud huvi või kasutaja nõusolek.

4.4          Kui kasutaja isikuandmete töötlemise õiguslik alus on:

4.4.1      õigustatud huvi, siis tähendab see eeskätt eesmärki ja õigustatud huvi osutada teenuseid ja võimaldada veebisaidi põhifunktsioonide kasutamist;

4.4.2      nõusolek, siis tähendab see eeskätt eesmärki tagada sisu kohandamisega tõhus kasutajakogemus, arvestades, et kasutaja nõusolekuta ei oleks võimalik veebisaiti ja teenuseid kasutaja eelistustega kohandada;

4.4.3      tingimuste täitmine, siis tähendab see eeskätt eesmärki osutada teenuseid ja täita sellega seotud kohustusi;

4.4.4      juriidilise kohustuse täitmine, siis tähendab see eeskätt, et Alma Career Estonia on õigusaktide alusel kohustatud konkreetseid kasutajaandmeid töötlema. Sel juhul ei saa Alma Career Estonia otsustada, milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse, sest kohustus selleks tuleneb kohaldatavatest õigusaktidest.

4.5          Allpool on esitatud kirjeldav loetelu isikuandmete töötlemise eesmärkidest, mis on seotud konkreetsete andmeliikide ja isikuandmete töötlemise õiguslike alustega.        

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete töötlemise eesmärgi õiguslik alus

Isikuandmete liigid, mida Alma Career Estonia vastutava töötlejana andmete töötlemise eesmärgil kasutab

Teenuste, andmebaasi ja veebisaidiga seotud tõrgete tuvastamine ja kõrvaldamine

Õigustatud huvi tagada (andme) turvalisus ja vältida pettusi

Tehnilised andmed

Suhtluse võimaldamine kasutaja ja Alma Career Estonia vahel

Õigustatud huvi tagada tõhus kliendisuhtlus ja teenuste osutamine

Tingimuste täitmine olenevalt suhtluse sisust ja eesmärgist

Suhtlusandmed, tehnilised andmed

Veebisaidi ja andmebaasi toimimise ning nendele juurdepääsu võimaldamine

Õigustatud huvi võimaldada veebisaidi ja andmebaasi põhifunktsioonide kasutamist

Tehnilised andmed, küpsiseandmed

Teenuste ja veebisaidi täiustamine, individualiseerimine ja arendamine

Õigustatud huvi veebisaiti ja kasutajakogemust tavapärase äritegevuse käigus arendada ja täiustada

Tehnilised andmed, küpsiseandmed

Kasutaja identiteedi kontrollimine

Tingimuste täitmine

Juurdepääs-uandmed

Teenuste osutamine ja andmebaasile juurdepääsu võimaldamine

Tingimuste täitmine

Juurdepääsu-andmed, tehnilised andmed, kasutajaandmed, suhtlusandmed

Müügianalüüsi tegemine ning turundusvõimaluste ja -strateegiate tuvastamine

Õigustatud huvi eesmärgiga Alma Career Estonia reklaamida ja ärivõimalusi parandada

Tehnilised andmed, küpsiseandmed

Veebisaidi sisu ja üldise suhtluse kohandamine kasutaja eelistustega

Nõusolek

Tehnilised andmed, mõned küpsiseandmed

Veebisaidil registreerunud andmesaajatele juurdepääsu andmine kasutaja CV-le eesmärgiga teha prooviotsing

Nõusolek

Kasutajaandmed

Profiilide parameetripõhine koostamine eesmärgiga vahendada kasutajat ja sobivat tööandjat, tähendab automatiseeritud otsuse tegemist

Õigustatud huvi osutada teenuseid tõhusamalt ja tagada kasutajale paremad tööväljavaated

Kasutajaandmed, küpsiseandmed

Profiilide koostamine eesmärgiga vahendada veebisaidil registreerunud andmesaajale töötajate otsimiseks ja valimiseks, sealhulgas endale või oma klientidele, kasutaja andmeid

Õigustatud huvi osutada teenuseid tõhusamalt ja tagada kasutajale paremad tööväljavaated

Kasutajaandmed, küpsiseandmed

Kasutajale teadete saatmine teenuste ning Alma Career Estonia ja tema partnerite pakutavate võimaluste ja uudiste kohta e-posti aadressile, mille kasutaja veebisaidil registreerudes sisestas

Nõusolek

Kasutajaandmed

Kasutaja e-posti teel teavitamine uutest tööpakkumistest, mis vastavad kasutaja seatud või kasutaja CV-s seatud tingimustele

Nõusolek

Kasutajaandmed

Kasutajalt küsimine, kas ta on saanud tagasisidet andmesaajalt, kelle pakutavale töökohale ta on kandideerinud

Õigustatud huvi osutada teenuseid tõhusamalt ja tagada kasutajale paremad tööväljavaated

Kasutajaandmed

Kasutaja kandideerimisandmete edastamine töökuulutuse postitanud andmesaajale

Tingimuste täitmine

Kasutajaandmed

(Võimalike) ekslike ja/või väärade kasutajaandmete kustutamine

Tingimuste täitmine

Juriidilise kohustuse täitmine (näiteks isikuandmete kaitse üldmäärus)

Õigustatud huvi veebisaiti ja kasutajakogemust tavapärase äritegevuse käigus arendada ja täiustada

Kasutajaandmed

Alma Career Estonia äritegevuse müümine või uute investorite kaasamine

Õigustatud huvi tagada äritegevuse järjepidevus ja võimaldada uute investorite kaasamist

Kasutajaandmed, juurdepääsu-andmed, tehnilised andmed, suhtlusandmed, küpsiseandmed

 

4.6          Juhime tähelepanu, et tööandja, kellele kasutaja nõustub oma isikuandmeid edastama, on isikuandmete eraldiseisev vastutav töötleja. Tööandja töötleb kasutaja isikuandmeid viisil ja eesmärkidel, millest ta on kasutajat eraldi teavitanud.

4.7          Alma Career Estonia võib kasutaja andmeid töödelda muudel eesmärkidel, kui Alma Career Estonia avaldab isikuandmete töötlemise eesmärgi kasutajale asjakohasel ajal ja kasutaja kas nõustub isikuandmete kavandatud kasutamisega või selleks on õiguslik alus või uus eesmärk on kooskõlas siinsetes tingimustes esitatud algeesmärgiga.

4.8          Juhime tähelepanu, et Alma Career Estonia võib teenuste osutamisel kasutaja kasutajaandmeid analüüsida, et koostada individuaalseid profiile. Profiile kasutatakse, et leida kasutaja profiilile ja vajadustele vastavaid andmesaajaid. Profiilide koostamine põhineb kasutaja kasutajaandmetes seatud eelistustel ja nõuetel. Alma Career Estonia eeldab, et profiilide koostamise ulatuslik mõju piirdub sellega, et kasutaja saab Alma Career Estonia teenuseid kasutades talle paremini kohandatud ja meeldivama kasutajakogemuse.

4.9          Alma Career Estonia rõhutab, et kasutaja- ja juurdepääsuandmete esitamine on siinsetest tingimustest tulenev kohustus, ning kui kasutaja jätab need esitamata või esitab nende töötlemise lõpetamise või piiramise taotluse, ei pruugi Alma Career Estonial olla võimalik teenuseid kasutajale tingimuste kohaselt osutada. Kui kasutaja esitab oma kasutajaandmete töötlemise kohta asjakohase taotluse, on Alma Career Estonial õigus kasutajale teenuste osutamine peatada ja kasutaja konto koos kõigi sellega seotud andmetega kustutada. Oma konto ja kõigi sellega seotud andmete kustutamist võib kirjeldatud juhul taotleda ka kasutaja.

4.10        Kasutaja isikuandmeid säilitatakse sel määral, mil see on tingimuste punktis 4.5 nimetatud eesmärkide saavutamiseks põhjendatult vajalik, kui kohaldatavates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

4.11        Kui tingimuste punktis 4.10 nimetatud tähtaeg on möödunud, kustutab Alma Career Estonia kasutaja asjakohased andmed viivitamatult, välja arvatud järgmistel juhtudel:

4.11.1    Alma Career Estonial on õigus juurdepääsu- ja kasutajaandmeid pärast kasutaja taotlust oma konto kustutada säilitada selleks, et tagada tingimuste täitmine ning esitada, lahendada ja leevendada nõudeid ja vaidlusi, mis on seotud kasutaja ja tema kontot puudutava tegevusega, ning end kõnealuste nõuete vastu ja vaidlustes kaitsta, arvestades seejuures, et tavaolukorras ei ole säilitamistähtaeg pikem kui 3 aastat;

4.11.2    Alma Career Estonia säilitab kasutaja isikuandmeid pikemalt juhul, kui see on vajalik Alma Career Estonia juriidiliste kohustuste ja regulatiivsete nõuete täitmiseks;

4.11.3    Alma Career Estonia võib kasutaja andmed anonüümseks muuta ja säilitada anonüümseid andmeid määramata aja.

4.12        Alma Career Estonia ei edasta kasutajaandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel.

Vastuvõtjate kategooriad

Jagamise põhjus

Andmesaajad

Nagu on siinsetes tingimustes kirjeldatud, saab kasutaja anda andmesaajatele oma isikuandmetele juurdepääsu, valides andmebaasis kontosätted, mis muudavad kasutajaandmed juurdepääsetavaks või nähtavaks, ning muu jagamine põhineb kasutaja enda tegevusel, kui ta soovib konkreetseid kasutajaandmeid töökohale kandideerimise käigus andmesaajatele saata.

Õigus- ja andmekaitseasutused

Üksnes juhul, kui Alma Career Estonial on juriidiline kohustus kasutaja isikuandmeid avaldada või jagada (näiteks kui selline kohustus tuleneb kohaldatavatest õigusaktidest, kohtulahendist või pettuste või muude süütegude tõkestamise vajadusest).

Tugiteenuste osutajad (õigusnõustajad, audiitorid jne, kellel on konfidentsiaalsuskohustus)

Et tagada veebisaidi ja selle teenuste asjakohane toimimine ning tingimuste täitmine.

Kolmandad isikud, kes on seotud Alma Career Estonia äritegevuse müümise või uute investorite kaasamisega

Et tagada äritegevuse järjepidevus ja võimaldada uute investorite kaasamist.

Volitatud töötlejad

Alma Career Estonia võib isikuandmeid edastada kolmandast isikust teenuseosutajatele, kes tegutsevad volitatud töötlejana ning kellel on õigus käitada tehnotaristut, mida Alma Career Estonia vajab, et majutada, talletada, hallata ja hooldada oma teenuseid ja sisu ning andmeid, mida ta töötleb, teha andmetest varukoopiaid ning tagada andmete turvalisus.

Nimekirja Alma Career Estonia kasutatavate volitatud töötlejate kategooriatest leiab siit:

Pilve- või serveriteenuse pakkujad,
Välised tarkvaraarenduspartnerid,
e-maili teenuse pakkujad,
CRM teenusepakkujad,
Autentimisteenuse pakkujad.

Kontserni ettevõtted

Kuluoptimaalsus ja üldine ärijuhtimine.

 

4.13        Juhime tähelepanu, et mõned teenuseosutajad võivad asuda väljaspool EL-i/EMP-d ja Alma Career Estonia võib seega edastada kasutaja isikuandmeid (ka kogu andmebaasi) väljapoole EL-i/EMP-d. Sel juhul võtab Alma Career Estonia isikuandmete kaitseks spetsiaalseid kaitsemeetmeid, et tagada kasutaja isikuandmete turvalisus. Kasutajal on õigus tutvuda või saada teavet oma isikuandmete edastamise kohta väljapoole EL-i/EMP-d, võttes Alma Career Estoniaga tingimuste punktis 1.1 esitatud kontaktandmete teel ühendust.

4.14        Kasutajal on järgmised andmekaitseõigused, mida ta saab kasutada, võttes Alma Career Estoniaga tingimuste punktis 1.1 esitatud kontaktandmete teel ühendust. Kasutajal on õigus:

4.14.1    nõuda, et Alma Career Estonia annaks teavet selle kohta, mis kasutajaandmeid Alma Career Estonia kasutaja kohta töötleb, ja täiendaks, parandaks või asendaks kasutajaandmed, kui kasutaja ei saa oma õigusi tingimuste punktis 2.6 sätestatud viisil kasutada;

4.14.2    nõuda kasutajaandmete kustutamist ja edasise töötlemise lõpetamist;

4.14.3    nõuda kasutajaandmete töötlemise piiramist või esitada kasutajaandmete töötlemisele vastuväiteid, kui töötlemise alus on Alma Career Estonia õigustatud huvi;

4.14.4    esitada asjakohasele järelevalveasutusele kasutajaandmete töötlemise kohta kaebusi, kui kasutaja leiab, et tema õigusi on rikutud;

4.14.5    mitte alluda otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud otsustusel, sealhulgas profiilianalüüsil, kui otsus tekitab kasutajale õigusliku tagajärje või sellega kaasneb märkimisväärne mõju;

4.14.6    võtta tagasi kasutaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus on kasutaja nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmiseks võib kasutaja kasutada tingimuste punktis 1.1 esitatud kontaktandmeid;

4.14.7    kasutada oma kasutajaandmete ülekandmise õigust kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 artikliga 20.

4.15        Kasutajal on õigus suhelda Alma Career Estonia andmekaitsespetsialistiga, et saada oma isikuandmete töötlemise kohta teavet, kasutades selleks järgmisi kontaktandmeid: Agu Vahur, e-post: info@cv.ee.

5              POOLTE VASTUTUS

5.1          Alma Career Estonial on õigus teenuste osutamine ühepoolselt ja ette teatamata lõpetada, tagastamata kasutajale teenuste eest makstud tasu, kui kasutaja on siinseid tingimusi rikkunud ega ole rikkumist 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast Alma Career Estonialt sellekohase hoiatuse saamist heastanud.

5.2          Alma Career Estonia ei anna kasutajale ega kolmandatele isikutele teenuste, andmebaasi ega veebisaidi kohta ühtegi tagatist. Eelnimetatut pakutakse kasutuseks nende hetkeseisus. Kohaldatavate õigusaktidega lubatud suurimas võimalikus ulatuses ei anta ühtegi turustatavuse, korrapärase kättesaadavuse, sihtotstarbelisuse, omandiõiguse, rikkumiste puudumise ega teenuste, andmebaasi või veebisaidi toimimise tagatist ega tagatist, et teenused, andmebaas või veebisait on tõrgeteta, turvalised või viirusteta, olenemata sellest, kas tagatis tuleneb õigusaktidest, tehingutest, käitusest, tehingutavadest või muust. Seega ei ole Alma Career Estonial vastutust hüvitada teenuste, andmebaasi või veebisaidi toimimisest või mittetoimimisest tekkinud otsest või kaudset kahju, kui selle teke ei tulene raskest hooletusest ega ole tahtlik. Kõik eelmainituga seotud mistahes laadi tagatised ja tingimused välistatakse õigusaktidega lubatud suurimas võimalikus ulatuses.

5.3          Kasutajal on õigus teenuste edasisest kasutamist igal ajal põhjusest olenemata loobuda, andes sellest Alma Career Estoniale e-posti teel teada. Sel juhul ei ole kasutajal õigust nõuda teenuste eest makstud tasu tagastamist.

5.4          Kasutaja vastutab nii otsese kui ka kaudse kahju eest, mille ta on siinsete tingimuste rikkumisega Alma Career Estoniale tekitanud.

5.5          Alma Career Estonia ei vastuta andmebaasi sisestatud andmete täpsuse ega sisu eest ega kasutajale tekkinud kahju eest, mis tuleneb andmebaasis sisalduvate või veebisaidi abil töödeldud andmete kasutamisest. Alma Career Estonia ei vastuta ei otsese ega kaudse kahju eest, mis on tekkinud Alma Career Estonia hooletuse tõttu.

6              LÕPPSÄTTED

6.1          Alma Career Estonial on õigus siinseid tingimusi ühepoolselt muuta, andes muudatustest teada ja tehes uued tingimused vähemalt viis (5) päeva enne muudatuste jõustumist veebisaidil kättesaadavaks.

6.2          Kui tingimustes on sätestatud, et Alma Career Estonia tuleb teavitada e-posti teel, saadab kasutaja asjakohase teate e-posti aadressile info@cv.ee.

6.3          Kui tingimustes on sätestatud, et Alma Career Estonia tuleb teavitada telefonitsi, edastab kasutaja asjakohase teate telefoninumbrile +372 699 0555.

6.4          Pooled püüavad lahendada oma kohustuste täitmisest tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt Harju Maakohtus.